Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Informujemy, że 6 grudnia 2021 nastąpiła zmiana operatora telefonii komórkowej i usług mobilnego dostępu do Internetu świadczącego usługi dla Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Nowym operatorem jest:

ORANGE POLSKA SA

Al. Jerozolimskie 160;

02-326 Warszawa

Do dotychczasowych użytkowników numerów telefonów komórkowych, dostępu do Internetu i usługi M2M zostały wysłane przed 6 grudnia 2021 za pośrednictwem Dziennika Podawczego koperty z nową kartą SIM, którą należy wymienić w służbowym telefonie komórkowym, routerze lub innym urządzeniu korzystającym z usług GSM.

Na kopercie oprócz imienia i nazwiska użytkownika oraz nazwy jednostki pokrywającej opłaty za numer w lewym górnym rogu jest informacja o rodzaju karty (telefoniczna, internetowa, M2M), numerze karty oraz numerze telefonu przypisanym do karty.

Dotychczas używane numery telefoniczne nie uległy zmianie, jednak prosimy zwrócić uwagę, że zmieniły się kody PIN i PUK.

WAŻNE: Przed wymianą karty SIM należy skopiować dane (kontakty), jeśli były zapisane na karcie SIM, a nie w telefonie. Starą kartę SIM prosimy zachować w celu późniejszego ewentualnego odzyskania danych. W razie problemów prosimy o kontakt z informatykiem obsługującym Państwa jednostkę.

Ogólne informacje

Operatorem telefonii komórkowej dla Uniwersytetu Jagiellońskiego jest Orange Polska S.A., który na podstawie zawartej umowy świadczy usługi telefonii mobilnej GSM oraz usługi mobilnego dostępu do Internetu.

Od 3 stycznia 2022 r. dostawa aparatów telefonicznych dla Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz częściowe refinansowanie zakupów telefonów prywatnych realizowana będzie zgodnie z Komunikatem nr 38 Kanclerza UJ z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie zakupu i dofinansowania do zakupu służbowych telefonów komórkowych oraz Komunikatem nr 17 Kanclerza UJ z dnia w 10 sierpnia 2022 roku.

Zakup routerów GSM będzie się odbywał na dotychczasowych zasadach opisanych w zakładce „Procedury”.

Usługi telefonii komórkowej

Uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego dostawcą usług telefonii komórkowej dla Uniwersytetu Jagiellońskiego została spółka Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 160, 02-326 Warszawa, zwana dalej „Wykonawcą”.

Z powyższym Wykonawcą w dniu 26 listopada 2021 roku została podpisana umowa nr 80.272.152.2021 (UM/00551801/2021) na okres od 6 grudnia 2021 roku do 5 grudnia 2023 roku.

1. Na podstawie zawartej umowy Wykonawca będzie świadczyć usługi dla Uniwersytetu Jagiellońskiego w następującym zakresie:

1) usługi telefonii mobilnej GSM;

2) usługi mobilnego dostępu do Internetu;

3) usługa M2M.

2. Usługi telefonii mobilnej GSM dla celów służbowych będą świadczone na podstawie taryfy przedstawionej poniżej:

Taryfa Orange dla UJ

3. Wykonawca na zamówienie Uniwersytetu Jagiellońskiego będzie świadczył od dnia dostarczenia karty SIM do 5 grudnia 2023 roku usługę mobilnego dostępu do Internetu o następujących parametrach:

1) miesięczny limit transmisji danych – 50 GB;

2) prędkość maksymalna transmisji w technologii LTE – do 100 Mb/s download i 50 Mb/s upload;

3) abonament miesięczny – 7,51 zł netto.

4. Do usług wymienionych w punkcie 2 można dokupić pakiety transmisji danych:

1) pakiet 500 MB w Unii Europejskiej w cenie 3,00 zł netto;

2) pakiet 100 MB poza Unią Europejską w cenie 39,00 zł netto.

5. Do usług wymienionych w punkcie 3 można dokupić pakiety transmisji danych:

1) pakiet 50 GB w kraju w cenie 7,50 zł netto;

Uwaga: Dokupione pakiety danych będą aktywowane z początkiem najbliższego okresu rozliczeniowego, czyli szóstego dnia kolejnego miesiąca.

2) pakiet 500 MB w Unii Europejskiej w cenie 3,00 zł netto;

3) pakiet 100 MB poza Unią Europejską w cenie 39,00 zł netto.

6. Wykonawca na zamówienie Uniwersytetu Jagiellońskiego będzie świadczył od dnia dostarczenia karty SIM do 5 grudnia 2023 roku usługę M2M w następujących cenach:

1) abonament miesięczny – 3,50 zł netto;

2) cena jednego SMS-a do wszystkich sieci w kraju – 0,00 zł netto;

3) cena 10kB transmisji HSDPA/UMTS/EDGE/GPRS – 0,00 zł netto.

Usługa przeznaczona jest dla urządzeń technicznych. Jednostki zainteresowane proszone są o kontakt z Sekcją Telekomunikacyjną.

7. W celu zamówienia numeru telefonicznego GSM należy przesłać do p. Joanny Świerczek w Sekcji Telekomunikacyjnej UJ poprzez EZD lub mailem (jako skan w formacie .pdf) wypełniony formularz, który dostępny jest w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

8. W przypadku rezygnacji z usług telekomunikacyjnych dla danego numeru należy ten fakt zgłosić drogą mailową ze służbowej skrzynki UJ do Sekcji Telekomunikacyjnej.

Dostawa smartfonów i routerów GSM

Dostawa smartfonów i routerów GSM od 3 stycznia 2022 r. odbywa się na zasadach określonych w Komunikacie nr 38 Kanclerza UJ z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie zakupu i dofinansowania do zakupu służbowych telefonów komórkowych oraz Komunikacie nr 17 Kanclerza UJ z dnia 10 sierpnia 2022 roku.

  1. Dostawa służbowych aparatów telefonicznych lub routerów po cenach nie wyższych niż 1400,-zł brutto odbywać się będzie na podstawie zamówień Uniwersytetu Jagiellońskiego, zgodnie z bieżącymi potrzebami w trybie art. 2 ust. 1 pkt 1. Ustawy Prawo zamówień publicznych z 11 września 2019. Z dotychczas funkcjonującymi numerami telefonicznymi używane będą dotychczas eksploatowane aparaty telefoniczne, aż do czasu ich zużycia, nie krótszego niż trzy lata. Dostępne modele sprzętu podane są na stronie www.st.uj.edu.pl w odpowiedniej zakładce.
  2. Pracownik z chwilą otrzymania aparatu telefonicznego lub routera ponosi za niego pełną odpowiedzialność materialną w przypadku zniszczenia bądź utraty na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, ze zm.).
  3. Procedurę zamawiania usług w ramach umowy z Wykonawcą oraz sprzętu przedstawiono na stronie www.st.uj.edu.pl w odpowiedniej zakładce.
  4. Procedurę zgłaszania sprzętu do naprawy gwarancyjnej przedstawiono na stronie www.st.uj.edu.pl w odpowiedniej zakładce.
  5. Procedurę zgłaszania sprzętu do naprawy po- oraz pozagwarancyjnej przedstawiono na stronie www.st.uj.edu.pl w odpowiedniej zakładce.

Dofinansowanie zakupu telefonów i smartfonów

Do zamówionego nowego służbowego numeru telefonu komórkowego lub po trzech latach użytkowania służbowego aparatu telefonicznego, lub po upływie trzech lat od momentu uzyskania poprzedniego zwrotu kosztów zakupu aparatu telefonicznego pracownik może zakupić aparat telefoniczny samodzielnie i po przedstawieniu faktury/rachunku za zgodą przełożonego – dysponenta środków może otrzymać dofinansowanie w maksymalnej wysokości 1000,-zł, które przysługuje raz na trzy lata. Procedurę zwrotu kosztów zakupu telefonu komórkowego do celów służbowych przedstawiono na stronie www.st.uj.edu.pl w odpowiedniej zakładce.

Uwaga: W przypadku telefonu zakupionego w systemie ratalnym dofinansowanie nie przysługuje.