Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ogólne informacje

Operatorem telefonii komórkowej dla Uniwersytetu Jagiellońskiego jest Orange Polska S.A., który na podstawie zawartej umowy świadczy usługi telefonii mobilnej GSM oraz usługi mobilnego dostępu do Internetu.

Od 3 stycznia 2024 r. dostawa aparatów telefonicznych dla Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz częściowe refinansowanie zakupów telefonów prywatnych realizowane są zgodnie z Komunikatem nr 38 Kanclerza UJ z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie zakupu i dofinansowania do zakupu służbowych telefonów komórkowych oraz Komunikatem nr 4 Kanclerza UJ z dnia w 19 stycznia 2024 roku.

Zakup routerów GSM odbywa się na zasadach opisanych w zakładce „Procedury”.

Usługi telefonii komórkowej

Uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego dostawcą usług telefonii komórkowej dla Uniwersytetu Jagiellońskiego została spółka Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 160, 02-326 Warszawa, zwana dalej „Wykonawcą”.

Z powyższym Wykonawcą została podpisana umowa nr 80.272.323.2023 (UM/00713706/2023) na okres od 6 grudnia 2023 roku do 5 grudnia 2025 roku.

1. Na podstawie zawartej umowy Wykonawca będzie świadczyć usługi dla Uniwersytetu Jagiellońskiego w następującym zakresie:

1) usługi telefonii mobilnej GSM;

2) usługi mobilnego dostępu do Internetu;

3) usługa M2M.

2. Usługi telefonii mobilnej GSM dla celów służbowych będą świadczone na podstawie taryfy przedstawionej poniżej:

Taryfa Orange dla UJ

3. Usługi mobilnego dostępu do Internetu będą świadczone zgodnie z poniższym:

1) miesięczny limit transmisji danych – 100 GB;

2a) prędkość maksymalna transmisji w technologii LTE – do 100 Mb/s download i 50 Mb/s upload;

2b) prędkość maksymalna transmisji w technologii 5G – do 20 GB/s download i 10 GB/s upload;

3) abonament miesięczny – 4,00 zł netto.

4. Do usług wymienionych w punkcie 2 i 3 można dokupić pakiety transmisji danych:

1) pakiet 50 GB w kraju w cenie 1,00 zł netto;

2) pakiet 10 GB w Unii Europejskiej w cenie 1,00 zł netto;

3) pakiet 500 MB poza Unią Europejską w cenie 39,00 zł netto.

5. Usługa M2M będzie świadczona w następujących cenach:

1) abonament miesięczny – 3,30 zł netto;

2) cena jednego SMS-a do wszystkich sieci w kraju – 0,00 zł netto;

3) cena 10kB transmisji HSDPA/UMTS/EDGE/GPRS – 0,00 zł netto.

Usługa przeznaczona jest dla urządzeń technicznych. Jednostki zainteresowane proszone są o kontakt z Sekcją Telekomunikacyjną.

7. W celu zamówienia numeru telefonicznego GSM należy przesłać do p. Joanny Świerczek w Sekcji Telekomunikacyjnej UJ poprzez EZD lub mailem (jako skan w formacie .pdf) wypełniony formularz, który dostępny jest w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

8. W przypadku rezygnacji z usług telekomunikacyjnych dla danego numeru należy ten fakt zgłosić drogą mailową ze służbowej skrzynki UJ do Sekcji Telekomunikacyjnej.

Dostawa smartfonów i routerów GSM

Dostawa smartfonów i routerów GSM od 3 stycznia 2024 r. odbywa się na zasadach określonych w Komunikacie nr 38 Kanclerza UJ z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie zakupu i dofinansowania do zakupu służbowych telefonów komórkowych oraz Komunikacie nr 4 Kanclerza UJ z dnia 19 stycznia 2024 roku.

  1. Dostawa służbowych aparatów telefonicznych lub routerów po cenach nie wyższych niż 1600,-zł brutto odbywać się będzie na podstawie zamówień Uniwersytetu Jagiellońskiego, zgodnie z bieżącymi potrzebami w trybie art. 2 ust. 1 pkt 1. Ustawy Prawo zamówień publicznych z 11 września 2019. Z dotychczas funkcjonującymi numerami telefonicznymi używane będą dotychczas eksploatowane aparaty telefoniczne, aż do czasu ich zużycia, nie krótszego niż trzy lata. Dostępne modele sprzętu podane są na stronie www.st.uj.edu.pl w odpowiedniej zakładce.
  2. Pracownik z chwilą otrzymania aparatu telefonicznego lub routera ponosi za niego pełną odpowiedzialność materialną w przypadku zniszczenia bądź utraty na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, ze zm.).
  3. Procedurę zamawiania usług w ramach umowy z Wykonawcą oraz sprzętu przedstawiono na stronie www.st.uj.edu.pl w odpowiedniej zakładce.
  4. Procedurę zgłaszania sprzętu do naprawy gwarancyjnej przedstawiono na stronie www.st.uj.edu.pl w odpowiedniej zakładce.
  5. Procedurę zgłaszania sprzętu do naprawy po- oraz pozagwarancyjnej przedstawiono na stronie www.st.uj.edu.pl w odpowiedniej zakładce.

Dofinansowanie zakupu telefonów i smartfonów

Do zamówionego nowego służbowego numeru telefonu komórkowego lub po trzech latach użytkowania służbowego aparatu telefonicznego, lub po upływie trzech lat od momentu uzyskania poprzedniego zwrotu kosztów zakupu aparatu telefonicznego pracownik może zakupić aparat telefoniczny samodzielnie i po przedstawieniu faktury/rachunku za zgodą przełożonego – dysponenta środków może otrzymać dofinansowanie w maksymalnej wysokości 1200,-zł, które przysługuje raz na trzy lata. Procedurę zwrotu kosztów zakupu telefonu komórkowego do celów służbowych przedstawiono na stronie www.st.uj.edu.pl w odpowiedniej zakładce.

Uwaga: W przypadku telefonu zakupionego w systemie ratalnym dofinansowanie nie przysługuje.