Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Procedura zamawiania, wydawania i zwrotu sprzętu GSM

1. Nowy sprzęt GSM jest zamawiany dla nowych numerów telefonicznych / dostępów do Internetu oraz dla istniejących już numerów telefonicznych, jeśli dotychczas używany sprzęt jest zepsuty i nie nadaje się do naprawy, nie wcześniej jednak niż po trzech latach jego używania. Procedury zgłaszania sprzętu do naprawy gwarancyjnej, poza- i pogwarancyjnej opisano na stronie www.st.uj.edu.pl w odpowiednich zakładkach. Sprzęt mogą zamawiać wyłącznie pracownicy UJ zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Inne osoby jak studenci, doktoranci, osoby zatrudnione na podstawie umów cywilno-prawnych, pełniące funkcje na UJ z wyboru lub powołania mogą zakupić sprzęt po zawarciu z Uniwersytetem umowy o powierzeniu mienia. Przewiduje się, że czas oczekiwania na zamówiony sprzęt wyniesie około trzech tygodni.

2. Zamówienia przyjmowane są tylko na właściwych formularzach (wnioskach), których wzory znajdują się na stronie www.st.uj.edu.pl

3. Kompletnie i czytelnie wypełniony formularz powinien być podpisany przez osobę zamawiającą i dysponenta środków.

4. Zakup aparatu telefonicznego i routera nie może być finansowany z Działalności Statutowej Jednostki (DS).

5. Zamawiając router lub aparat telefoniczny, należy zapewnić środki na MPK, PSP lub zleceniu. W przypadku MPK na pozycji 801. Brak środków na wskazanym w zamówieniu źródle płatności spowoduje opóźnienie wysłania zamówienia do dostawcy o tydzień. UWAGA: nie należy tworzyć obliga.

6. Zamówienia należy składać do Sekcji Telekomunikacyjnej, przesyłając skan wypełnionego i podpisanego formularza e-mailem na adres joanna.swierczek@uj.edu.pl lub wojciech.piatek@uj.edu.pl lub poprzez EZD.

7. Po dostarczeniu przez Dostawcę zamówionego sprzętu (telefony komórkowe i routery GSM) Sekcja Telekomunikacyjna wystawi elektroniczne karty OT, o czym zainteresowany zostanie automatycznie poinformowany przez system SAP.

8. O terminie odbioru zamawiający zostanie poinformowany e-mailem.

9. Karty OT należy zaakceptować do trzech dni od dnia otrzymania sprzętu. Sprzęt zostanie umieszczony na polu spisowym jednostki, w której zatrudniony jest użytkownik telefonu lub routera wskazanym w formularzu zamówienia.

10. Aparaty telefoniczne oraz modemy/routery wydawane są w siedzibie Sekcji Telekomunikacyjnej UJ przy ul. Kopernika 31/6 w Krakowie za potwierdzeniem odbioru. Istnieje możliwość odbioru sprzętu przez inne upoważnione osoby zatrudnione w tej samej jednostce.

11. Karty SIM (jeśli zostały zamówione oddzielnie, bez telefonu lub routera GSM) przesyłane są osobie zamawiającej do jednostki, w której jest zatrudniona, za pośrednictwem Dziennika Podawczego UJ.

12. Z chwilą odbioru aparatu telefonicznego lub routera użytkownik staje się odpowiedzialny materialnie za powierzony sprzęt i rozlicza się z niego po zakończeniu użytkowania. W szczególności ponosi koszty zakupu nowego urządzenia we własnym zakresie w przypadku jego zagubienia lub koszty naprawy w przypadku zawinionego uszkodzenia.

13. Po zakończeniu użytkowania aparatu telefonicznego lub routera w przypadku rezygnacji z usług lub zakupu nowego sprzętu stary należy przekazać do Zespołu ds. Likwidacji Zbędnych Składników Majątkowych lub jeżeli sprzęt jest sprawny, do Sekcji Telekomunikacyjnej.

14. W przypadku rezygnacji z usług telekomunikacyjnych dla danego numeru należy ten fakt zgłosić pisemnie do Sekcji Telekomunikacyjnej.

15. Istnieje możliwość odkupienia używanego sprzętu wyłącznie w wypadku zakończenia przez użytkownika pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim i za zgodą Kanclerza UJ. Cena sprzedaży sprzętu zakupionego przez Uniwersytet Jagielloński nie może być niższa niż aktualna cena rynkowa aparatu, jeżeli sprzedaż miałaby nastąpić przed upływem dwóch lat od daty zakupu.